Disclaimer

Algemeen

Probeleggen.nl is een initiatief van de besloten vennootschap ProBeleggen B.V. (hierna: ProBeleggen B.V.). ProBeleggen B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor aan Brediusweg 19 in Bussum. ProBeleggen B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34253246. De diensten die ProBeleggen B.V. aanbiedt via Probeleggen.nl houden geen beleggingsadvies in. Derhalve is geen vergunning vereist van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op initiatief van ProBeleggen B.V. vindt periodiek overleg plaats met de AFM over de dienstverlening van ProBeleggen B.V. Aanbevelingen van de AFM worden zorgvuldig overwogen en zo nodig verwerkt in de besluitvorming van ProBeleggen B.V. ProBeleggen B.V. heeft tevens intern maatregelen getroffen om iedere vorm van marktmisbruik tegen te gaan.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door de vennootschap met zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat informatie onjuistheden bevat, dan wel onvolledig is. De teksten op het voor alle publiek toegankelijke gedeelte van de website bevat alleen algemene informatie over beleggingsproducten. Verwijzingen naar websites die niet door ProBeleggen B.V worden beheert c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. ProBeleggen B.V. is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Intellectuele eigendomsrechten

De aangeboden informatie is uitsluitend voor eigen gebruik. De rechten van intellectuele eigendom op de website www.probeleggen.nl berusten uitsluitend bij ProBeleggen B.V. of de rechthebbende. Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of beschikbaar te stellen doormiddel van een link tussen de website www.probeleggen.nl en een andere webpagina, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProBeleggen B.V.

Privacy

ProBeleggen B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van www.probeleggen.nl en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verkregen gegevens worden alleen gebruikt om diensten aan te kunnen bieden waar de gebruiker naar vraagt. Persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. De gegevens worden verwijderd indien na schriftelijk verzoek van de gebruiker.

Cookies

ProBeleggen B.V. maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de instellingen van de browser zo af te stemmen dat het gebruik van cookies wordt verhinderd. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de gebruikte internetbrowser.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door gebruik van www.probeleggen.nl  wordt door ProBeleggen B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en continu functioneren van deze site. Hoewel ProBeleggen B.V. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, biedt zij geen garantie dat de aangeboden informatie volledig, juist en actueel is. ProBeleggen B.V. aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid. ProBeleggen B.V. is voorts niet aansprakelijk met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de inhoud en de werking van de website van een derde.
______________________________________________________________________________________________________________

Disclaimer BNP Paribas
BNP Paribas en ProBeleggen zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin ProBeleggen in ruil voor een financiële vergoeding promotionele activiteiten verricht met betrekking tot media-uitingen, beleggersbijeenkomsten en de promotie van BNP Paribas Markets. BNP Paribas heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in van de totstandkoming, vaststelling, organisatie, verstrekking, aanbieding en verspreiding door of namens ProBeleggen of een aan haar gelieerde onderneming, van internet, sms, email of andere diensten en activiteiten, beleggings- of andere adviezen en aanbevelingen, promotie, aanbieding, koop en verkoop van beleggingsproducten, werving, selectie, abonnering van (potentiële) beleggers en anderen en informatie in welke vorm dan ook. BNP Paribas is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook van de website, email- en sms berichten van ProBeleggen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de website, email- en sms berichten of andere diensten en activiteiten van ProBeleggen.